اساسنامۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

اساسنامهء سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان، در  شش فصل، بیست و نه ماده و  چهار تبصره، به تاریخ 21-22، جدی، 1387 مطابق 10-11 جنوری، 2009 در کنفرانس سالانهء سازمان به تصویب رسید.

 

فصل اول

مادهء اول

- تعریف واهداف سازمان:

سازمان سوسالیستهای کارگری محصول نقد عمیق مارکسیستی نظریات و پراتیک جریانات غیرسوسیالیستی و غیرکارگری در تاریخ مبارزات سیاسی جنبش چپ است. طبقهء کارگر جهت براندازی نظام سرمایه داری و ایجاد جامعه یی که در آن از مالکیت خصوصی و بالتبع از کارمزدی و استثمار خبری نیست ، به حزب سیاسی یی که از متن مبارزات زنده و عینی خود طبقهء کارگر سر برآورده و در برگیرندهء بخش آگاه و پیشرو آن باشد، نیازمند است. فعالیت پیگیر و مستمر در جهت ایجاد سازمان حزبی طبقهء کارگر افغانستان از وظائف محوری و تعطیل ناپذیر سازمان سوسيالیستهای كارگری افغانستان می باشد. سازمان سوسیالیستهای کارگری تشکل سوسیالیستی طبقهء کارگر افغانستان است که برای امر سازماندهی و تحقق انقلاب سوسیالیستی می رزمد. مبانی اعتقادی و اهداف آن در برنامهء سازمان بیان شده است.

فصل دوم

ماده دوم

- اصول تشکیلاتی:

اصل تشکیلاتی سازمان سوسیالیستهای کارگری مبتنی بر همفکری اعضاء در تعیین هدف مشترک و همگامی در مبارزه  برای تحقق عملی آن بوده و اين اصل، اصل اساسی و جاری در مناسبات داخلی سازمان که در شناخت و قبول آگاهانه و عملی تمام فونکسیونهای سازمان توسط اعضاء و همه ساختارها و پیکرهء سازمان توسط ارگانهای رهبری متبارز میگردد، می باشد. اين اصل در کنار اکید ترین انضباط ، همگامی و یکپارچه گی عملی در پیشبرد سیاستها و اقدامات مصوب سازمان، خواستار گسترده ترین تبادل نظر وهمفکری برای طرح آراء و نظرات مختلف اعضاء در جریان تصمیم گیری در سطوح گوناگون است، که همچنان شامل رؤوس ومبانی زیر می باشد:

 1. تبعیت اقلیت از اکثریت و تبعیت فرد از مصوبات و سیاست های سازمان.
 2. تبعیت ارگانهای پایین از ارگانهای بالا وتبعیت مجموع سازمان از کمیتهء مرکزی.
 3. انتخابی بودن همه ارگانهای رهبری کننده از پائین تا بالا؛ ارگانهای رهبری تشکیلات در همهُ سطوح برای دورهء       معین انتخاب میشوند.
 4. گزارش دهی ارگانها به تشکیلاتهای مربوطهء شان و ارگانهای بالاتر.

فصل سوم

مادهء سوم

- ساختار تشکیلاتی سازمان:

سازمان سوسیالیستهای کارگری تشکیلاتی است سراسری و متکی به حوزه ها و تشکیلات های محلی، مرکزی و شبکه یی در داخل و خارج کشور.

ماده چهارم- تشکیلات محلی: مجموع اعضاء و نیروهای سازمان که در محدودهء محل معینی متشکل شده وفعالیتهای سازمانی را چه در عرصهء تبلیغ و ترویج سوسیالیستی و چه در عرصهء سازماندهی هدایت کنند، تشکیلات سازمان در محل فعالیت شان محسوب میشوند. تشکیلاتهای محلی سازمان مسؤولیت تمام عرصه های فعالیت سازمان در قلمرو فعالیت خود شان را به عهده دار ند. تشکیلاتهای محلی سازمان، در داخل و خارج از کشور، خود به حوزه ها و واحد های تشکیلاتی تقسیم شده اند که به ترتیب عبارت اند از:

 1. کمیتهء محل کار و زیست.
 2. کمیتهء ناحيه يا ولسوالی
 3. کمیتهء شهری و ولایتی
 4. تشکیلات شبکه یی

تشکیلات محلی یی که در یک ساحهء جغرافیایی معین حوزه ها و کمیته های تشکیلاتی و نیروهای متصل به آنها را متحد میکند، عالیترین تشکیلات محل محسوب میشود.

تبصره : تشکیلات شبکه یی عبارتند از حلفه های إرتباطی انترنتی میان أعضا و هواداران سازمان در سراسرجهان.

مادهء پنجم

- تشکیلات مرکزی:

تشکیلات مرکزی به دو بخش داخل و خارج کشور تقسیم شده که مستقیمأ زیر نظر کمیتهء مرکزی سازمان کار می نماید. تشکیلات مرکزی جهت پیشبرد وظایف و امور سراسری سازمان، تسهیل و هماهنگی فعالیتهای محلی و امر رهبری سازمان ایجاد میگردد.

اعضای تشکیلات مرکزی، در داخل و خارج کشور، از میان کادرهای داوطلب سازمان، توسط کمیتهء مرکزی برگزیده میشوند.

مادهء ششم

- تقسیمات:

کمیتهء مرکزی سازمان میتواند در صورت نیاز علاوه برآنچه که در اساسنامه تعریف شده است، دست به إبجاد و تشکیل ارگانهای سازمانی جدید بزند.

 مادهء هفتم

- حوزه یا واحد سازمانی:

حوزه یا واحد سازمانی، سلول پایه یی سازمان سوسیالیستهای کارگری است که در محل کار و زیست کارگران و زحمتکشان با شرکت حداقل 3 عضو تشکیل میشود.

مادهء هشتم

- وظایف حوزه یا واحد سازمانی:

 1. رابطهء سازمان با توده ها را درمحل فعالیت شان تحکیم و گسترش می بخشد.
 2. با شرکت فعال در اعتراضات کارگران وزحمتکشان، نفوذ سازمان را در میان آنها تقویت میکند.
 3. با توضیح و تبلیغ اهداف و سیاست های سازمان در میان توده ها زمینهء جلب وجذب اعضای جدید را به سازمان مهیا میسازد.
 4. نشریات، اعلامیه ها و سائر اوراق تبلیغاتی سازمان را پخش نموده و برای سازمان بطور مستمر کمک های مالی جمع آوری میکند.
 5. فعالیتهای خود را بطور منظم به ارگانهای بالاتر گزارش میدهد.

  مادهء نهم

- کمیته ها:

 1. بالاترین ارگان هرتشکیلات، کمیتهء تشکیلات محل است. کمیته مسؤول هدایت و سازماندهی امور تشکیلات محل و خود تابع سیاست ها و مصوبات سازمانی است.
 2. هر کمیته از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان مسؤول انتخاب میکند؛ منشی یا مسؤول، وظیفهء هماهنگ کردن و نظارت بر فعالیت های اعضای کمیته را به عهده دارد و همچنین مسؤول رابطه با ارگانهای بالاست وفعالیت کمیته را بطور منظم به کمیتهء مافوق گزارش میدهد.

فصل چهارم

همایشهای سراسری:

مادهء دهم- کنفرانس واحدهای کشوری:

کنفرانس واحدهای کشوری موجود درکشورهای جداگانه هرسال یکبار با شرکت همه اعضاء و يا نماينده گان منتخب آن واحدها برگزار می شود.

مادهء یازدهم- کنگره:

عالیترین مجمع تصمیم گیری سازمان کنگره است که هر دو سال یکبار به دعوت کمیتهء مرکزی برگزار میشود.

مادهء دوازدهم

- وظایف و اختیارات کنگره:

 1. دریافت و بررسی گزارشهای کمیتهء مرکزی و بحث روی آنها.
 2. تجدید نظر، اصلاح و تصویب برنامه و اساسنامهء سازمان.
 3. تعیین خط مشی سازمان.
 4. کنگره ازمیان اعضای خود با رأی مخفی، کمیتهء مرکزی و اعضای مشاور آن را انتخاب میکند.

مادهء سیزدهم

- شرکت کنندگان در کنگره:

 1. نماینده گان منتخب تشکیلاتها و واحد های سازمان.
 2. اعضای کمیتهء مرکزی و اعضای مشاور آن.
 3. با توجه به وضعیت زنان، معیار ترجیحی زیر در نظر گرفته  شده است:

در جملهء نامزد هایی که در انتخابات از رأی مساوی برخوردار شده باشند، حق اولیت از آن زنان است.

تبصره:

ضوابط نماینده گی و نسبت انتخاب نماینده گان برای شرکت در کنگره قبل از تدویر آن بوسیلهء کمیتهء مرکزی سازمان تعیین و ابلاغ میشود. کمیتهء مرکزی سازمان میتواند از میان اعضاء و همچنین احزاب و تشکیلات های دیگر، افرادی را به عنوان ناظر یا مهمان، به کنگره دعوت کند.

مادهء چهاردهم :

کنگره با حضور دو سوم شرکت کنندگان صاحب رأی رسمیت یافته و برگزار میگردد.

مادهء پانزدهم:

کمیتهء مرکزی سازمان حق دعوت و برگزاری کنگرهء فوق العاده را دارا است و هم اگر دو سوم اعضای سازمان خواهان برگزاری کنگرهء فوق العاده باشند، کمیتهء مرکزی موظف به فراخواندن آن است.

فصل پنجم

مادهء شانزدهم

- ارگانهای رهبری سازمان:

کمیتهء مرکزی سازمان در فاصلهء تشکیل دو کنگره ارگان رهبری کنندهء سازمان است.

مادهء هفدهم

- وظایف واختیارات کمیتهء مرکزی:

 1. اجراء و پیشبرد تصامیم و مصوبات کنگرهء سازمان و مسؤولیت در قبال آن.
 2. رهبری فعالیت مجموع سازمان در عرصه های گوناگون و هدایت و هماهنگی فعالیت تشکیلات های محلی سازمان.
 3. نظارت بر امکانات مالی سازمان؛ ایجاد نهاد ها و مؤسساتی که برای پیشبرد فعالیت سازمان ضروری پنداشته شوند.
 4. آموزش و تربیهء کادرهای سازمان از طریق ارگانها و نشریات سازمانی؛ ایجاد میکانیزمهایی جهت ارتقاء فکری کادر ها و اعضاء.
 5. انتخاب هیئت های سردبیری نشرات مرکزی سازمان.
 6. به رسمیت شناسی سازمانهائیکه مطابق روحیهء مادهء چهارم این اساسنامه واجد شرایط پذیرش به عنوان تشکیلاتهای محلی سازمان هستند.
 7. جهت هدایت و رهبری مؤثر سازمان، تعیین ارگانهایی که ضرورت ایجاد آن تشخیص شده است و همچنین انتخاب اعضای این ارگانها از کادر های سازمان.
 8. نمایندگی سازمان در رابطه با گروه ها، سازمانها، احزاب و نهاد های دیگر.

مادهء هجدهم:

کمیتهء مرکزی حداقل هر یکسال یک بار به دعوت کمیتهء اجرائیه و یا در اثر تقاضای اکثریت اعضای خود، پلینوم کمیتهء مرکزی را برگزار می کند. تاریخ تدویر این نشست قبلأ تعیین و اعضای علی البدل یا مشاور کمیتهء مرکزی سازمان با رأی مشورتی در آن شرکت میکنند.

مادهء نوزدهم:

کمیتهء مرکزی هرسال یک بار گزارش فعالیتهایش را کتبأ به سازمان ارائه میکند.

مادهء بیستم:

پلینوم کمیتهء مرکزی جهت اداره و رهبری مؤثر سازمان از میان اعضای خود با رأی مخفی یک کمیتهء اجرائی و نیز مسؤول آن را انتخاب می کند. کمیتهء اجرائیه در فاصلهء دو پلینوم فعالیت سازمان را رهبری می کند. کمیتهء اجرائیه سازمان نشست خود را هر ماه یکبار برگزار میکند.

نشست فوق العادهء کمیتهء اجرائیه تابع اوضاع و مطالبات سازمانی و با پیشنهاد اکثریت اعضای این کمیته برگزار میشود. در نشست فوق العادهء کمیتهء اجرائیه مسؤولین کمیته های سازمانی کشوری نیز با رأی مشورتی دعوت میشوند.

 مادهء بیست ویکم:

 کمیتهء اجرائیه در اولین نشست خود به تقسیم کار رهبری و بخش ها پرداخته و مسؤولین شعبات را انتخاب میکند.

فصل ششم

عضویت در سازمان

مادهء بیست ودوم- عضو به شخصی إطلاق میشود که توانسته باشد ، شرائط مندرج در ماده های بیست و چهارم وبیست و پنجمم این اساسنامه را برآورده سازد.

مادهء بیست وسوم- کادر به عضوى إطلاق میشود که از طريق إنتخاب و یا إنتصاب، مسؤولیت سازماندهى و هدايت فعاليت سازمان در حيطهء معينى را عهده دار ميشود.

مادهء بیست وچهارم

- شرایط عضویت در سازمان:

 1. پذیرش برنامه و اساسنامهء سازمان و پابندی به آن.
 2.  فعالیت در یکی از تشکیلاتهای سازمان.
 3.  پرداخت حق العضویت.

مادهء بیست وپنجم

- پذیرش عضویت:

هر متقاضی عضویت بالاتر از 18 سال که برنامه و اساسنامهء سازمان را پذیرفته باشد و از جانب دو عضو سازمان معرفی وعضویتش توصیه شده باشد، میتواند عضویت سازمان را حاصل نماید.

تبصره:

 1. در پذیرش افراد متقاضی عضویت هیچ گونه تبعیضی در نظر گرفته نمی شود.
 2. پذیرش عضویت متقاضیان غیر مرتبط با تشکیلاتهای محلی داخل و خارج کشور، بوسیلهء کمیتهء مرکزی و کمیتهء محل مربوطه صورت میگیرد.
 3. 3.      تشکل های کارگری، گروه ها و محافل کمونیستی خواهان عضویت، مطابق فصل ششم مادهء بیست چهارم بند 1، میتوانند بطور جمعی به عضویت سازمان درآیند. پذیرش عضویت آنها به عهده کمیتهء مرکزی سازمان است.

مادهء بیست وششم

- وظایف عضو:

هر عضو سازمان سوسیالیستهای کارگری موظف است که:

 1. از اساسنامه، آئین نامه ها و کلیه مصوبات و قرارهای تشکیلاتی سازمان تبعیت نموده و انضباط سازمانی را رعایت نماید.
 2. از مبادرت به رفتاری که مغایر اهداف انسانی مندرج در برنامهء سازمان است و به اعتبار ونفوذ اجتماعی سازمان لطمه میزند، بپرهیزد.
 3. حافظ اسرار، اسناد و اموال سازمان باشد.
 4. نسبت به نقض پرنسیب های سازمانی حساس باشد و با انتقاد اصولی در اصلاح آن بکوشد.
 5. مبلغ اهداف سازمان بوده ودر گسترش وتحکیم نفوذ اجتماعی آن کوشا باشد.
 6. وظایف محولهء تشکیلاتی را به وجه احسن انجام دهد و در انجام و پیشبرد امور سازمان همکاری کند و سازمان را منظما در جریان فعالیتهای خود قرار دهد.

مادهء بیست و هفتم

- حقوق عضو:

هر یک از اعضای سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان حق دارد که:

 1. در بحث واظهار نظر پیرامون مواضع وسیاست های سازمان از طریق جلسات و نشرات سازمانی شرکت کند.
 2. درجلسات تشکیلاتی از مسؤولین وارگانهای سازمانی انتقاد نماید.
 3. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتش را مستقیما با کلیه ارگانهای بالاتر و منجمله کمیتهء مرکزی سازمان در میان بگذارد.
 4. در انتخابات ارگانها و مسؤولیتهای سازمانی انتخاب شود و انتخاب کند .
 5.     درتصمیم گیری های کمیتهء خودش شرکت نموده و در اتخاذ تصامیم آن دارای رأی باشد.

مادهء بیست هشتم

- کناره گیری از عضویت:

عضویت در سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان داوطلبانه است، وهرعضو میتواند به میل خود از عضویت در آن کناره گیری کند. چنانچه عضوی خواهان کناره گیری باشد، این خواست را رسما به کمیتهء مربوطهء خود اطلاع دهد ومؤظف است که مسؤولیت های تشکیلاتی خود و همچنین اموال و اسناد سازمانی را که در اختیار دارد به تشکیلات واگذار نماید. کمیتهء مربوط مکلف است درخواست یاد شده را رسما به کمیتهء مرکزی سازمان گزارش دهد، همچمنان مکلف است که موضوع پذیرش در خواست کناره گیری را رسما به جانب در خواست کننده اطلاع دهد.

ماده بیست ونهمم

- ضوابط انضباطی:

انضباط کمونیستی بر اعتقاد ومسؤولیت پذیری آگاهانهء اعضای سازمان استوار است، واین امر از طریق اصل انتقاد و انتقاد از خود کمونیستی و رفیقانه میتواند حفظ شود. اقدام انضباطی در صورتی کاربرد دارد که شیوه های اقناعی مؤثر نباشند. در صورت کوتاهی و خبط اعضاء در انجام وظایف و نقض ضوابط تشکیلاتی، اقدامات انضباطی زیر اعمال میشود:

 1. تذکر رسمی
 2. سلب مسؤولیت
 3. تعلیق عضویت
 4. اخراج
 5. مدت تعلیق عضویت حد اکثر شش ماه است .
 6. اتخاذ تصمیم در تایید و یا رفع اقدامات انضباطی یاد شده از صلاحیتهای کمیتهء مرکزی سازمان می باشد. واحد سازمانی مربوطه مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم در هر یک از موارد چهار گانهء انضباطی یاد شده موضوع را رسما به کمیتهء مرکزی گزارش داده و موافقت آن را در زمینه حصول و بعد از اطلاع رسمی آن به فرد مورد نظر، در زمینهء تطبیق آن اقدام نماید.
 7. فرد اخراج شده حق دارد در زمینه از کمیتهء مرکزی تقاضای تجدید نظر نماید که در این صورت رای کمیتهء مرکزی نهایی خواهد بود.

    تبصره: