عصرجدید زبان رسای سوسیالیستها و آزادیخواهان است.  سوسیالیستها و آزادیخواهانیکه به مذهب وناسیونالیسم باج نمیدهند واز آزادی بی قید وشرط بیان، عقاید و تشکل دفاع میکنند. مبارزین سوسیالیست که برای آزادی وبرابری انسانهای دربند میرزمندږ انسانهای دربند که باکسب آگاهی وتشکل، سرنویشت خویش را بدستخود دگرگون خواهند کرد وبه پیشواز عصرجدید خواهند رفت


عصر جدید –  دور دوم شماره پنجم 


شمارۀ چهارم، دور دوم سال ٢٠٠٩

در این شماره:

 


 

 شماره سوم، دور دوم جوزای  ۱۳۸۵ مطابق سپتمبر ۲٠٠٦

در این شماره:

 


 

 

 

عصرجدید

 

نشریۀ تحقیقاتی و تیوریک سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

سردبیر: بصیر زیار

هیئت تحریریه: کاوه امید، پیمان صباح، آتیلا مهربان و نوین روشن

E-mail: editor@asrejadid.org


Asrejadid (New Era)

Theorical magazine of the worker socialist organisation of Afghanistan

www.asrejadid.org