کارگری څپه نشريه سياسی- خبری سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان است. اين نشريه به ارزيابی و تحليل اوضاع سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جاری در افغانستان می پردازد. هدف از انتشار کارگری څپه، بررسی مسايل از زاويه منافع و اهداف جنبش سوسياليستی طبقه کارگر است. اين نشريه در جهت بسط و گسترش باورهای آزاديخواهانه سوسياليستی تلاش می نمايد و از اين طريق می خواهد سهم در تقويت جهت گيری سوسياليستی مبارزات اجتماعی و تکامل آن ايفا نمايد.

شماره های کارگری څپه در برگيرنده مقالات، مصاحبه ها و اخبار می باشد. کارگری څپه رويداد های اجتماعی و تحولات سياسی جاری را از منظر جنبش سوسياليستی طبقه کارگر به ارزيابی و تحليل می گيرد. در عين حال که پرداختن به مسايل مهم جهانی،  معرفی و انعکاس مبارزات طبقه کارگردر سطح جهان را نيز يکی از وظايف انترناسيوناليستی خود ميداند. انتشار منظم، بهبود کيفيت و نشر مستمر اين نشريه در گرو همکاری و کمک مادی و معنوی همه ی کسانی است که خود را در به ثمر رسيدن اهداف آن سهيم می دانند. مسؤليت مطالب درج شده در نشريه بر عهده نويسنده گان آن است. تنها مقالاتی که به امضأ کارگری څپه منتشر می گردد مبيين نظريات رسمی آن می باشد. کارگری څپه در رد، پذيرش و نيز تلخيص و ويرايش مطالب رسيده آزاد است و تصميم اش را به اطلاع فرستنده مطلب کتبأ ابلاغ می دارد.

 کارگری څپه شماره 29  

برای خواندن و داونلود شماره های نشریه کارگری څپه به روی آن کلیک کنید


کارگری څپه ۱ کارگری څپه ۲ کارگری څپه ۳ کارگری څپه ۴ کارگری څپه ۵
 کارگری څپه ۶  کارگری څپه ۷  کارگری څپه ۸ کارگری څپه ۹  کارگری څپه ۱۰
 کارگری څپه ۱۱  کارگری څپه ۱۲  کارگری څپه ۱۳  کارگری څپه ۱۴  کارگری څپه ۱۵
 کارگری څپه ۱۶  کارگری څپه ۱۷  کارگری څپه ۱۸  کارگری څپه ۱۹  کارگری څپه ۲۰
 کارگری څپه ۲۱  کارگری څپه ۲۲  کارگری څپه ۲۳  کارگری څپه ۲۴  کارگری څپه ۲۵
 کارگری څپه ۲۶  کارگری څپه ۲۷  کارگری څپه ۲۸  کارگری څپه ۲۹

 

 

 

 

 

نوت

برای باز کردن شماره های نشریه کارگری څپه نیاز به پروگرام ذیل دارید

adobereader

Adobe Reader