کارگران جهان متحد شوید

مرام نشریه کارگر

در دنیای امروز مطبوعات و نشرات بمثابه یک اسلحه و قوه ای بسیار مهم و تعیین کننده عمل میکنند، اما در افغانستان به علت حاکمیت رژیمهای غیر دموکراتیک و عدم حق تشکل برای طبقه کارگر، نبود آزادی های سیاسی در مجموع، کارگران افغانستان چه از لحاظ تشکیلاتی- سیاسی- اجتماعی و چه از لحاظ فرهنگی و آگاهی در حد تاسف آور به حاشیه رانده شده و از همه حقوق مشروع شان که در قوانین ملی و بین المللی تثبیت اند، عملا محروم و سرکوب شده اند.

بناء همانگونه که ایجاد تشکل کارگران جهت اتحاد شان در ساحه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این طبقه از حیاتی ترین مسئله بشمار میرود. داشتن ارگان نشراتی منظم و پویا در دفاع از حقوق کارگران و بلند نمودن صدای همیشه خفه شده آنان در کنار صدها نشریه غیر کارگری نیز از ضرورت های مبرم و بنیادی به حساب میاید.

نشریۀ کارگر مصمم است تا با کار و تلاش خستگی نا پذیر بتواند در روشنگری کارگران افغانستان و بیان آلام آنها و واضح ساختن خط روشن جهت غلبه به نابسامانیها و پراگندگی طبقه کارگر سهم ارزنده ای را ایفاء نماید.  نشریه در کنار تشریح محرومیت ها و بدبختی ها میخواهد وسایل و طروق بیرون رفت را نیز برای این طبقه روشن سازد. لذا نشریه کارگر، از همه کارگران، روشنفکران مترقی و دوستان طبقه کارگر صمیمانه تقاضا مینماید تا در غنای این نشریه و نشر منظم آن ما را همکاری مادی و معنوی نموده رسالت طبقاتی و انسانی خویش را ادا نمایند.

 

نشریه کارگر شماره ٢٠

_______________________________________________________________________

آرشیف کامل نشریه کارگر

برای خواندن و داونلود شماره های نشریه کارگر به روی آن کلیک کنید

کارگر ١

کارگر ٢

کارگر ٣

کارگر ٤

کارگر ٥

کارگر ٦

کارگر ٧

کارگر ٨

کارگر ٩

کارگر ١٠

کارگر ١١

کارگر ١٢

کارگر ١٣

کارگر ١٤

کارگر ١٥

کارگر ١

کارگر ١٧   کارگر ١٨ کارگر ١٩ کارگر ٢٠

برای باز کردن نشریه کارگر به پیاده کردن این برنامه نیاز مندید

َAdobe Reader